trygghetspolicy

1. Översikt

Trygghet innebär att skydda välbefinnandet och de mänskliga rättigheterna för personer som interagerar med eller berörs av Movember, särskilt de som kan vara i riskzonen för misshandel, försummelse eller exploatering. Trygghet avser allt ansvar eller alla åtgärder som vidtas för att skydda en person från skada.
Syftet med denna policy är att bidra till att skydda personer som interagerar med eller berörs av Movember. 
Detta innefattar skador som kan uppstå utifrån:
 • beteendet hos anställda associerade med Movember
 • utformningen och genomförandet av Movember-program eller aktiviteter.
Policyn fastställer de åtaganden som Movember gjort och informerar anställda och associerad personal om deras ansvar i förhållande till trygghet.
Policyn fokuserar främst på att skydda sårbara vuxna personer, då vi regelbundet kommer i kontakt med denna grupp i vårt arbete.  I policyn finns några referenser till skydd av barn, och för att undvika tvivel gäller principerna i avsnitt V även vårt kontakt med barn.


2. Omfattning

Denna policy gäller alla Movembers anställda, underleverantörer, volontärer, styrelseledamöter och styrelsekommittémedlemmar.


3. Roller och ansvarsområden

MOVEMBERS STYRELSE
 • säkerställer att Movember har en lämplig trygghetspolicy
 • anger tonen för att stödja en trygghetskultur vid interaktion med anställda eller externa parter
 • tillhandahåller en eskaleringspunkt för klagomål om den operativa direktören i samband med trygghetsaktiviteter.
MOVEMBERS GLOBALA OPERATIVA DIREKTÖR
 • ansvarar för och godkänner policyn
 • säkerställer att Movembers kultur främjar skydd av människor.
MOVEMBERS VERKSTÄLLANDE LEDNINGSGRUPP
 • ger anställda på nyckelposter adekvat stöd och vägledning i relation till trygghet
 • ger landschefer stöd när trygghetsfrågor måste eskaleras, eller där stöd krävs
 • granskar och uppdaterar denna policy årligen i enlighet med lagstiftande och organisatorisk utveckling
 • främjar god praxis genom att vara ett utmärkt föredöme, bidra till trygghetssamtal och på ett positivt sätt uppmuntra människor att utveckla säkra förfaranden.
MOVEMBERS LANDSCHEFER, GLOBALA CHEFER OCH DIREKTÖRER
 • säkerställer att alla anställda har tillgång till, känner till och kan sina ansvarsområden inom denna policy
 • säkerställer att alla anställda, volontärer och vårdare har tillgång till information om hur man rapporterar farhågor eller anklagelser om misshandel, inklusive de som själva kan vara vuxna personer i riskzonen
 • säkerställer att alla anställda får utbildning om trygghet på en nivå som motsvarar deras roll inom Movember
 • följer upp rapporter om trygghetsfrågor skyndsamt och enligt korrekta förfaranden
 • främjar god praxis genom att vara ett utmärkt föredöme, bidra till trygghetssamtal och på ett positivt sätt uppmuntra människor att utveckla säkra förfaranden.
ALLA ANSTÄLLDA
 • är skyldiga att alltid att följa denna policy och Movembers uppförandekod
 • behandlar alla människor, inklusive sårbara vuxna och barn, med respekt
 • anmäler alla händelser (se avsnitt 6) när det är rimligt att misstänka att en persons säkerhet eller välbefinnande är hotad
 • är ansvariga för att främja medvetenheten om denna policy inom sina enheter, avdelningar eller team.
 

4. termer och definitioner

Nyckeltermer och -fraser som används i detta dokument.
 Policy:  en instruktion som beskriver de vägledande principerna.
 Förfarande:  ett uttalande eller en instruktion som anger hur vår policy kommer att genomföras och av vem.
 Sårbara vuxna definieras som:
 • personer i åldern 18 år eller äldre
 • personer 18 år eller äldre som är eller kan vara i behov av samhällsvårdstjänster på grund av mentala hälsoproblem, inlärningssvårigheter eller fysiska eller sensoriska funktionsvariationer, eller som inte kan skydda sig på grund av ålder eller sjukdom
 • personer som vi misstänker löper risk för självmord, genom tillgänglig information som vi har oss till handa
 • personer som kanske inte kan ta hand om sig själva eller inte kan skydda sig mot betydande skada eller allvarlig exploatering.
 
Barn: personer som är yngre än 18 år.
 Misshandel försummelse eller exploatering: alla former av fysisk och psykisk misshandel, exploatering, tvång eller dålig behandling.
Detta kan exempelvis innefatta:
 • sexuella trakasserier, mobbning eller misshandel
 • sexualbrott och allvarliga sexualbrott
 • hot om faktiskt våld, verbal, känslomässig eller social misshandel
 • ekonomiskt våld
 • kulturella övergrepp eller identitetsövergrepp, såsom etnisk, sexuell eller könsrelaterad diskriminering eller hatbrott
 • tvång och exploatering  maktmissbruk.

  Rimliga skäl att misstänka att en situation föreligger där en person har viss information som leder till att hen tror att misshandel, försummelse eller exploatering har ägt rum, äger rum eller kan komma att äga rum. Skäliga grunder kräver en låg bevisbörda, baserat på hur den resonliga personen skulle utvärdera situationen. Huruvida hen har ”rimliga skäl att misstänka" kan innefatta:
 • Skulle du kunna förklara för en annan person varför du misstänker något? Detta bidrar till att säkerställa att din misstanke baseras på information, även om du inte har några bevis.
 • Skulle en annan objektiv person, med samma information, komma till samma slutsats? Detta bidrar till att säkerställa att din misstanke är objektiv och uppfyller den rimliga skälsnormen.

 Denna policy täcker inte:
sexuella trakasserier på arbetsplatsen; detta hanteras i enlighet med Movembers policy för arbetsplatsbeteende.


5. PRINCIPER FÖR HANTERING AV TRYGGHETSRISKER

 1. Movember förbinder sig att främja välbefinnandet och de mänskliga rättigheterna för personer som interagerar med eller berörs av vårt arbete, särskilt de som kan vara i riskzonen för misshandel, försummelse eller exploatering.
 2. Movember försöker skydda barn och sårbara vuxna genom att värdesätta, lyssna på och respektera dem.
 3. Att beakta ALEC-principen (ask (fråga), listen (lyssna), encourage (uppmuntra), check in (stämma av).
 4. Vi har en nolltolerans för misshandel, försummelse och exploatering.  Vi tolererar inte att anställda eller partner antar en hotfull eller aggressiv ton i sin interaktion med vår gemenskap eller de män och kvinnor vi tjänar.
 5. Vi förbinder oss att söka lämpligt tillstånd för bilder av ursprungs- och First Nation-befolkningar, och att respektera kulturella känsligheter avseende hur dessa bilder publiceras.
 6. Denna policy åsidosätter inte behovet att få etiska godkännanden (enligt lokala lagstadgade krav) för forskningsprojekt som innefattar barn och vuxna i riskzonen.
 7. Etiska riktlinjer i lokala jurisdiktioner måste beaktas när program som innefattar barn eller vuxna i riskzonen utvärderas.
 8. Vi förbinder oss att behandla givare rättvist.  Movember följer relevanta förhållningsregler som utfärdats av respektive regleringsorgan för insamling av pengar på varje marknad.
 9. Farhågor eller anklagelser om misshandel eller försummelse tas på allvar och utreds alltid.
 10. Movember rekryterar inte medvetet personal, volontärer eller andra representanter till roller där de utgör en känd risk för sårbara vuxnas och barns säkerhet eller välbefinnande.
 11. Vår gemenskaps mentala och fysiska hälsa, och männen vi tjänar är mycket viktigt för oss.   Vi säkerställer att:
  • operativ personal utbildas i att ta emot telefonsamtal och e-postmeddelanden från sårbara vuxna
  • ingen medlem i gemenskapen ombeds att dela personliga berättelser om vi anser att det kan orsaka dem ytterligare psykologisk skada
  • vi observerar beteendet hos sårbara vuxna som besöker Movembers kontor eller är delaktiga i Movembers evenemang, och hänvisar dem till stödtjänster om nödvändigt.
 12. Anställda och långsiktiga underleverantörer är föremål för poliskontroller och tillhandahåller referenser innan de påbörjar sin anställning.
 13. Personal som utför penninginsamlings- eller programaktiviteter direkt eller personligen med barn eller vuxna i riskzonen är föremål för ytterligare kontroller för arbete med barn (utifrån lokala regler på varje marknad):
  • Australien (Victoria): kontroll för arbete med barn
  • Kanada: kontroll för arbete med sårbara individer (PVSC)
  • Irland: bakgrundskontroll utförd av Garda
  • NZ: säkerhetskontroll för arbete med barn
  • Storbritannien: Disclaiming and Barring Service Check (DBS)
  • USA: ytterligare kontroller för arbete med barn krävs inte.
 14. Underlåtenhet att till en relevant person rapportera misstankar om misshandel av någon annan är ett brott mot Movember-policyn och skulle kunna leda till disciplinära åtgärder. För att undvika tvivel är ingen person skyldig att rapportera en händelse som hen utsatts för.
 

6. HANTERING AV SKYDDSHÄNDELSER

Trakasserier, misshandel, försummelse och exploatering är alla allvarliga överträdelser och Movember förbehåller sig rätten att:
 1. vidta disciplinära åtgärder mot dem de anser vara ansvariga, vilket kan innefatta uppsägning
 2. vidta civilrättsliga åtgärder
 3. anmäla ärendet till brottsbekämpande myndigheter.
ANMÄLA MISSTÄNKA HÄNDELSER
Alla anställda. volontärer och tredje parter måste så snart som möjligt rapportera misstankar om att en händelse har inträffat, håller på att inträffa eller kan komma att inträffa.
De kan göra detta genom att anmäla det till:
 • sin chef
 • personalavdelningen
 • ledningsgruppen inklusive den operativa direktören.
Om en person tror att en annan person riskerar omedelbar skada eller utsätts för ett brott måste hen ringa räddningstjänsten på tillämpligt lokalt telefonnummer.

EXTERN ANMÄLAN
Movember:
 1. anmäler alla misstankar om brott till polisen eller annat tillämpligt straffrättsligt organ
 2. anmäler alla lämpliga skyddsfrågor till tillämplig lokal myndighet
 3. anmäler alla kvalificerade frågor till tillämpligt lokalt tillsynsorgan.
 

7. KLAGOMÅL SOM INNEFATTAR FLERA BYRÅER

I vissa fall kommer tredjepartsbyråer i kontakt med sårbara vuxna eller barn; till exempel kan PR- eller mediebyråer anlitas för att dela personliga berättelser från vår gemenskap. 
Alla Movembers partner och underleverantörer måste:
 1. implementera bestämmelserna i denna policy i sitt samarbete med Movember och vår gemenskap
 2. rapportera misstankar om att en händelse har inträffat, håller på att inträffa eller kan komma att inträffa
 3. vara medvetna om att det är den Movember-anställde som anlitar den tredje parten som är ansvarig för att tillhandahålla tillräcklig information om denna policy.
 

8. Integritets- och uppgiftsskydd

All personlig information som beaktas eller registreras respekterar de berörda individernas integritet såvida det inte föreligger någon risk för någons säkerhet. Movember skyddar personlig information. Movembers integritetspolicy gäller.